RRA Zlatiborske oblasti

RRA Header

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ

Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде - Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2018. години, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА).

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, као и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.


Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице- ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управa задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја. 

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:
    Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту односно задрузи;
    Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
    Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
    Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
    Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
    Помоћ у проналажењу пословних партнера;
    Помоћ при проналажењу потребних информација;
    Консалтинг;
    Саветовање/коучинг;
    Обука;
    Упућивање на  одговарајуће специјализоване консултанте.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике и задруге, који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у три категорије:
    Новоосновани привредни субјекти - не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
    Постојећи привредни субјекти - регистровани пре априла 2015. године;
    Задруге.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:
    регистровани на територији Републике Србије;
    имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
    не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Задруге које испуњавају следеће услове:
    да је оријентисана ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинише;
    да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
    да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
    да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

РАС ће одбацити пријаву уколико током процеса оцене, селекције или уговарања утврди да је Подносилац пријаве: 
•    поднео непотпуну пријаву која не садржи потребне информације које је РАС захтевао, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31. децембар 2018. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

1.    За новоосноване привредне субјекте, не старије од 3 године од дана објављивања јавног позива:
1.1.    Образац 1- Попуњена пријава;
1.2.    Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија);
1.3.    Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2017. годину, за које законски заступник привредног субјекта мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом привредног субјекта).
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину (образац ППДГ-1С), оверене од стране Пореске управе, као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2017. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С.
За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2017. годину, оверену и потписану од стране законског заступника.
У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2017. години.
Напомена: Документацију под тачком 1.2. и 1.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2018. години.

2.    За привредне субјекте који су регистровани пре априла 2015. године:
2.1.    Образац 1- Попуњена пријава;
2.2.    Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија);
2.3.    Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2017. годину, за које законски заступник привредног субјекта мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом привредног субјекта).
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину (образац ППДГ-1С), оверене од стране Пореске управе, као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2017. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С.
За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2017. годину, оверену и потписану од стране законског заступника.
У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2017. години.

3.    За задруге:
3.1.    Образац 1- Попуњена пријава;
3.2.    Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издатo пре датума објављивања јавнох позива (оригинал или копија);
3.3.    Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2017. годину, за које законски заступник задруге мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду (изјава потписана и оверена печатом задруге).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 4.000.000,00 динара.
За пружање услуге опредељен је бруто износ од 1.700,00 динара по сату.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторинг у 2018. години.

Регионална агенција за развој источне Србије „РАРИС“
Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар 
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.raris.org

Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.banat.rs

Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа
Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/315-0115; 016/3150-114
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.centarzarazvoj.org

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Адреса: Цара Душана 77, Краљево
Телефон: 036/397-777;  036/397-770
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „ЈУГ“
Адреса:  Кеј Кола српских сестара 3/2, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rra-jug.rs

Регионална развојна агенција „Златибор“
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Бачка
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rda-backa.rs

Регионална развојна агенција Срем
Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrasrem.rs

Регионална развојна агенција Санџака - SEDA
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.seda.org.rs

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља
Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701; 034/302-702
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.redasp.rs

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730; 011/2186-740
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rarei.rs

Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине
Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096; 015/875-993
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrappr.rs

Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље
Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац
Телефон: 012/510-824
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rra-bp.rs

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
Телефон: 024/554-107
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.panonreg.rs

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о Крушевац
Адреса: Танаска Рајића 18/3, Крушевац
Телефон: 037/202-336
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.arrro.rs

Регионална развојна агенција „Јужни Банат“
Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево
Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
www.rrajuznibanat.rs

Јавни позив је отворен до 01. јуна 2018. године.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или на број телефона: 011/3398 809.

 

Пратећа документација:

Менторинг упутство

Менторинг образац 1

Избор из конкурса

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

У оквиру

Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде

Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављује се у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм ССУ за ММСПП).

 

Избор из вести

НОВА УСЛУГА РРА ЗЛАТИБОР ДОСТУПНА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Регионална развојна агенција Златибор је у оквиру пројекта Кластер WМГ на ЕУ тржишту креирала  нову услугу намењену прдствницима приватног сектора:

МЕНТОРИНГ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ФОНДОВА.

Пројекат је  подржала Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО са циљем да се побољша конкурентности малих И средњих предузећа у металској индустрији.

Услуга подразумева подршку клијентима у идентификацији потреба предузећа које су складу са актуелним, доступним фондовима, припрему предлога пројекта И подршку у имплементацији.

Запослени у РРА Златибор  заинтересовним компанијама омогућиће приказивање обједињених најважнијих алтернативних извора финасирања доступних за домаћа МСП, као и приближавање услова, критеријума  које је потребно испунити, како би се конкурисало за доступна средства.


Више информација можете добити путем телефона : 031/ 523 065 или на емаил: office@rrazlatibor.rs

 

 

Тренутна посета

Имамо 424 гостију на мрежи

Придружите нам се на

РРА Youtube канал
РРА Facebook профил
РРА Twitter
РРА LinkedIn профил
Сада сте овде Завршени конкурси JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГ